Rodzaje polityki przemysłowej

Polityka przemysłowa, czyli dział polityki mikroekonomicznej obejmujący całokształt działań i środków państwa koncentrujących się na na zwiększaniu konkurencyjności rodzimej polityki na zagranicznych rynkach, stymulowaniu zmian strukturalnych w przemyśle oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów ma ogromny wpływ na rozój nowych gałęzi przemysłu, ulatwiają wykorzystywanie przez nie innowacji w przemyśle.

W polityce przemyslowej wyróżnia się dwoma kierunkami.

Pierwszy z nich to tzw.

polityka ogólna, która polega na promowaniu rozwoju przemysłu przy pomocy środków polityki makroekonomicznej, druga natomiast to polityka sektorowa, zwana także interwencjonistyczną lub selektywną, która promuje lub wspiera wybrane gałęzie przemysłu.

Ogólna polityka przemysłowa charakteryzuje się tym, że nie wpływa bezpośrednio na strukturę rzeczową produkcji przemysłowej, natomiast cechą charakterystyczną interwencjonistycznej polityki przemysłowej jest zróżnicowane podejście do rozwoju poszczególnych branż i stosowanie określonych preferencji rozwojowych.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno ogólna polityka przemysłowa, jak i ta interwencjonistyczna są bardzo ważne, bowiem sprawnie regulują działalność sektora przemysłowego oraz wspierają powstawanie jego nowych gałęzi.